ВИДЕНИЕ, МИСИЯ И СТРАТЕГИЯ

Видението ни е всяко дете в България да живее в любящо, подкрепящо и сигурно семейство.

Сдружение "България без сираци" работи за това всяко дете в страната да израства в любящо и подкрепящо семейство, да развие способностите си и да реализира най-добре личностния си потенциал. Това са дейностите, които са част от стратегията ни за постигане на мисията на организацията:

 

Провеждане на обучения, тренинги, семинари, кампании, конференции и други събития.

Организиране на кампании, застъпничество и лобиране за уязвимите деца.

Разясняване на нуждата и ползите от осиновяване и приемна грижа.

Предоставяне на експертна подкрепа в процеса на осиновяване и приемна грижа.

Мотивиране на семейства и отделни личности да станат осиновители или приемни родители.

Създаване на среда за подкрепа, взаимопомощ и обмен на опит от осиновители и приемни родители.

Участие в процеса на изпълнение на националните политики за приемна грижа и осиновяване.

ЦЕННОСТИ

Дейността на Сдружение „България без сираци” се базира на следните ценности:

Христос

Ние вярваме в спасението на човешката душа чрез вяра в Исус Христос. Също така вярваме, че Бог ни кани да приемем призива му и да се погрижим за сираците и уязвимите деца, като им помогнем да намерят семейство, в което да израстнат.

Семейството

Ние вярваме, че семейството е мястото, в което всяко дете дете може да получи любов, сигурност, грижа и защита.

Детето

Ние вярваме, че децата са скъпоценен дар от Бога и Бог има чудесни планове за тях. Наша е отговорността да ги подкрепяме и да им помагаме да се развиват за да могат да реализират дадения им от Бога потенциал.

Сътрудничество

Нуждите на сираците и уязвимите деца в България са големи. За да постигнем мисията и видението на организацията ни ние трябва да си сътрудничим с други организации и хора. При взаимоотношенията ни с тях, ние ще държим на ясната комуникация, честността, прозрачността и отчетността.

Високо качество и стремеж към съвършенство

В Сдружение „България без сираци” се стараем да вършим всичко според най-високите професионални и етични стандарти.